Archivo de la etiqueta: barrios

Comunicat ESPAI VEÏNAL Cabanyal (valencià/castellà) per un procés de participació autoorganitzat.

Escrit per ESPAI VEÏNAL DEL CABANYAL per un procés de participació autoorganitzat

Per un procés de participació autoorganitzat al Cabanyal

Estem presenciant com el nou panorama polític valencià ha suposat que, després de la paralització tan desitjada del projecte de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, el barri del Cabanyal es veja afectat directament per la gentrificació. Una gran part de la població que resideix en el barri podria veure’s en la situació d’haver de marxar pel seu baix poder adquisitiu o la seua condició de marginals. Aquest procés afectarà també al preu de l’habitatge, per la qual cosa molts altres podrien veure’s afectats igualment per la pujada dels preus de lloguer i d’altres recursos comercials. Una elitització urbana que no té en compte a les persones més enllà del seu capital particular.

La gentrificació és un procés socioeconòmic derivat del urbanisme capitalista que està produint-se en molts barris i ciutats. Es tracta de la substitució d’una població amb recursos baixos o limitats per una altra de classe alta o adinerada. Sol donar-se en zones urbanes degradades o abandonades per l’administració, les quals són vistes com a llocs amb un potencial per al desenvolupament de negocis, principalment immobiliaris i d’altres tipus. En la nostra ciutat, en barris com El Carme o Russafa, estem veient com en els darrers anys les classes populars i immigrants estan sent substituïdes per un tipus de població dedicada al negoci de l’oci i el turisme.

Les mesures adoptades pel nou equip de l’ajuntament en relació amb el barri semblen apuntar en aquest sentit. Ha arribat poca informació als veïns/es del carrer, a una gran part d’ells se’ls ha exclòs i invisibilitat rere els nous plans d’urbanisme social que es preparen, mentre es parla sense parar de participació ciutadana. L’augment de la presència policial, pràctiques de registres i identificacions a qualsevol persona que passege per la “zona zero” amb l’excusa del tràfic de drogues i la persecució a les anomenades xatarreries; són exemples de mesures de pressió que afecten directament a la població més vulnerable. L’assumpte de les xatarreries és especialment significatiu. En primer lloc, caldria dir que una xatarreria és un lloc on es comercia amb ferralla, cosa que no existeix en el Cabanyal. Part de la població pobra es dedica a emmagatzemar ferralla per a després vendre-la, sent aquest un dels seus principals recursos econòmics. El qualificar aquests magatzems com a negocis i perseguir-los suposa acabar amb la seua forma de guanyar-se la vida, i per tant, forçar-los a buscar un altre lloc en el qual poder dedicar-se a aquesta activitat. Es criminalitza així la pobresa i s’utilitza a la policia com a executor administratiu del Pla d’Emergència dictat des de l’Ajuntament.

Aquesta situació ha impulsat a diversos col·lectius del barri a treballar conjuntament per a reivindicar i desenvolupar un procés de participació obert en el qual capien sensibilitats i punts de vista que no s’estan considerant suficientment fins al moment. La idea no és simplement fer propostes sobre els aspectes socials que no estan sent considerats des de l’ajuntament, sinó treballar en el seu desenvolupament al marge de que siguen després ateses o no pel nou govern de la ciutat.

Davant el procés de gentrificació, entenem com a mesures urgents a dur a terme, la resistència a la deportació de la població amb major risc de ser exclosa, cercant que conserven un habitatge digne i el seu context social, així com alternatives per a mantenir el seu mitjà de subsistència sense que cause problemes de convivència amb altres veïns/es, com podria ser la creació d’una cooperativa per a l’emmagatzematge de ferralla. En un segon pla entenem com a necessari que es respecten els diversos espais autogestionats que existeixen en el barri i que desenvolupen una considerable funció social, així com el treball que realitzen diversos col·lectius i associacions en temes d’autogestió, educació i drets socials.

L’obertura d’aquest procés de participació pretén arreplegar necessitats i propostes amb les quals construir un model de convivència per al barri en el qual siguen els propis veïns/es els qui decideixin sobre el futur que volen per al Cabanyal. L’Espai Veïnal del Cabanyal es constitueix com a un lloc de confluència de propostes per al barri. Així, us convidem a participar en la pròxima assemblea que tindrà lloc el 8 de setembre a les 20:00h al solar del Clot (bloc Jarabo).

Espai Veïnal del Cabanyal per un procés de participació autoorganitzat, Juliol del 2015.

Contacte: espaiveinalcabanyal@riseup.net

—————————————————————————-

Por un proceso de participación autoorganizado en el Cabanyal
Estamos presenciando como el nuevo panorama político valenciano ha supuesto que, tras la paralización tan deseada del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el barrio del Cabanyal se vea afectado directamente por la gentrificación. Una gran parte de la población que reside en el barrio podría verse obligada a marchar por su bajo poder adquisitivo o su condición “marginal”. Este proceso afectará también al precio de la vivienda, por lo que muchos otros podrían verse afectados igualmente por la subida de los precios del alquiler y de otros recursos comerciales. Una elitización urbana que no tiene en cuenta a las personas más allá de su patrimonio.

La gentrificación es un proceso socioeconómico derivado del urbanismo capitalista que está produciéndose en muchos barrios y ciudades. Se trata de la sustitución de una población con recursos bajos o limitados por otra de clase alta o adinerada. Suele darse en zonas urbanas degradadas o abandonadas por la administración, las cuales son vistas como lugares con un potencial para el desarrollo de negocios, principalmente inmobiliarios y de otro tipo. En nuestra ciudad, en barrios como El Carmen o Ruzafa, estamos viendo como en los últimos años las clases populares e inmigrantes están siendo desplazadas por un tipo de población dedicada al negocio del ocio y el turismo.

Las medidas adoptadas por el nuevo equipo del ayuntamiento en relación con el barrio parecen apuntar en este sentido. Ha llegado poca información a los vecinos/as de la calle, a una gran parte de ellos se les ha excluido e invisibilizado tras los nuevos planes de urbanismo social que se preparan, mientras se habla sin cesar de participación ciudadana.

El aumento de la presencia policial, prácticas de registros e identificaciones a cualquier persona que pasee por la «zona cero» con la excusa del tráfico de drogas y la persecución a las llamadas chatarrerías; son ejemplos de medidas de presión que afectan directamente a la población más vulnerable. El asunto de las chatarrerías es especialmente significativo. En primer lugar, habría que decir que una chatarrería es un lugar donde se comercia con chatarra, lo que no existe en el Cabanyal. Parte de la población pobre se dedica a almacenar chatarra para luego venderla, siendo este uno de sus principales recursos económicos. Calificar estos almacenes como negocios y perseguirlos supone acabar con su forma de ganarse la vida, y por tanto, forzarlos a buscar otro lugar en el que poder dedicarse a esta actividad. Se criminaliza así la pobreza y se utiliza a la policía como ejecutor administrativo del Plan de Emergencia dictado desde el Ayuntamiento.

Esta situación ha impulsado a diversos colectivos del barrio a trabajar conjuntamente para reivindicar y desarrollar un proceso de participación abierto en el que tengan cabida sensibilidades y puntos de vista que no se han sido considerados suficientemente hasta el momento. La idea no es simplemente hacer propuestas sobre los aspectos sociales que no están siendo considerados desde el ayuntamiento, sino trabajar en su desarrollo al margen de que sean después atendidas o no por el nuevo Gobierno de la ciudad.

Frente a este proceso de gentrificación, entendemos como medidas urgentes a llevar a cabo, la resistencia a la deportación de la pobl­ación con mayor riesgo de ser excluida, aspirando a que conserven una vivienda digna y su contexto social, así como alternativas para mantener su medio de subsistencia sin que cause problemas de convivencia con otros vecinos/as, como podría ser la creación de una cooperativa para el almacenamiento de chatarra.

En un segundo plano, entendemos como necesario que se respeten los diversos espacios autogestionados que existen en el barrio y que desarrollan una considerable función social, así como el trabajo que realizan diversos colectivos y asociaciones en temas de autogestión, educación y derechos sociales .

La apertura de este proceso de participación pretende identificar necesidades y recoger propuestas con las que construir un modelo de convivencia para el barrio en el que sean los propios vecinos/as los que decidan sobre el futuro que quieren para el Cabanyal. El Espacio Vecinal del Cabanyal se constituye como un lugar de confluencia de propuestas para el barrio. Así, os invitamos a participar en la próxima asamblea que tendrá lugar el 8 de septiembre a las 20: 00h en el solar del Clot (bloque Jarabo).

 

Espacio Vecinal del Cabanyal por un proceso de participación autoorganizado.

Julio del 2015. Contacto: espaiveinalcabanyal@riseup.net

814427174_13020

oZeanogràfic

Ruta por el Duero de Cabanyal Z: Barrio de Pajarillos (Valladolid), Gamonal (Burgos), Pan y Guindas (Palencia)

Del Jueves 9 al Domingo 12 de Abril, parte del equipo de Cabanyal Z marcha hacia Castilla y León a visitar varios barrios y colectivos de la zona, en lo que denominamos la RUTA POR EL DUERO de Cabanyal Z con proyecciones y charlas sobre el proyecto. RutaZ

Jueves 9 de Abril:  B.S. ANTORCHAS – BARRIO DE LOS PAJARILLOS – VALLADOLID: Antes de empezar la proyección, un compañero nos da una vuelta por el barrio y nos va contando su situación. Parece que la historia nos suena un poco, de hecho no vamos a contar nada nuevo para la gente del Cabanyal: El realojo de los traficantes de un barrio marginal llamado La Esperanza hacia Pajarillos Bajos se ha utilizado para degradar la zona y poder ejecutar un plan urbanístico (el proyecto actualmente está retrasado por «problemas de financiación derribado de la crisis a la que estamos inmersos» según el Ayuntamiento y las constructoras que forman la UTE-Asgeco). La supuesta solución al conflicto de la droga que propone el ayuntamiento y los cuerpos de seguridad son desalojos, derribos, represión al vecindario… Un ejemplo de la utilización de la droga con fines urbanísticos se resume perfectamente en un Panfleto repartido por un grupo de jóvenes «con conciencia de clase» en una de las movilizaciones previas a la primera gran concentración:

NuevoDocumento 10_1
Panfleto repartido en el barrio de Pajarillos antes de la primera concentración junto al lugar donde se trafica.

En fin, son tantas coincidencias con el Cabanyal que allí nos sentimos como en casa, y no sólo por el afecto de los compañeros del B.S. Antorchas. ¡Una auténtica resistencia en Valladolid!

SAMSUNG
Fachada en el Barrio de Pajarillos con cartel: «NUESTRA CASA NO SE TIRA. NO ME VOY A IR DE ELLA»

Viernes 10 de Abril:  C.S.R. GAMONAL – BARRIO DE GAMONAL – BURGOS: ¡Es día de coger fuerzas! Hoy toca ir a un barrio que, hace poco más de un año, demostró a todo el Estado que la victoria desde la unión y solidaridad entre vecinos y vecinas es posible. El célebre triunfo vecinal frente a Méndez Pozo (primer constructor condenado por corrupción política en el Estado español en 1994) y su proyecto de bulevar y parking aún se nota en un ambiente. Es un barrio de vecinos y vecinas con orgullo, que pueden ir con la cabeza bien alta y eso nos llena de buena energía y optimismo. Además, el pase de Cabanyal Z se realiza en un lugar privilegiado: ¡un antiguo cine! El C.S.R. Gamonal es una antigua aula de cultura de la Fundación Caja de Burgos (una caja con intereses especulativos en el barrio), 14 años abandonada y ahora recuperada como Centro Social Autogestionado para «encontrarse la gente del barrio, compartir experiencias, aprender unas personas de otras, crear cultura crítica y luchar contra todo aquello que nos oprime». En definitiva, recuperar un espacio olvidado para el barrio y su gente.

Parte del equipo de Cabanyal Z imaginando Gamonal Z
Parte del equipo de Cabanyal Z imaginando Gamonal Z

Después de conocer a las personas de Gamonal, nos queda claro que es otro lugar perfecto para ir a sobrevivir en caso de Apocalipsis Zombi. (Gamonal Z coming soon…)

Sábado 11 de Abril:  C.S.A. DOBLE O NADA – PAN Y GUINDAS – PALENCIA: Hoy toca pase de la serie en un espacio que vive un momento complicado: la actual tendencia en el Estado Español a la criminalización de los movimientos sociales llega a Palencia en forma de Operación Piñata, que se ha saldado con registros, robo de discos duros, libros, dinero y propaganda que denuncia la actual situación de crisis y represión. Pero, sobre todo, con un compañero en prisión entre las 30 personas acusadas (entre Palencia, Madrid, Granada y Barcelona) de pertenencia a «organización criminal con fines terroristas». Entre las acusaciones está la de pertenecer a los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados), para la policía es un grupo peligroso, tal vez por realizar charlas y debates, o tal vez por publicar un libro y demás material escrito de carácter anarquista. Un auténtico peligro para las conciencias.

Ni bombas ni terrorismo, todo es un montaje. Aquí vemos parte del material incautado por la policía: una caricatura que protesta contra la creación del archivo-museo de la policía en la antigua cárcel. Lo que más escuece es la visibilización y la protesta ante las estafas de los gobernantes y sus «amiguismos».

El pase de la serie sirvió para amenizar un poco antes de salir a la calle e intentar visibilizar ante el pueblo palentino el burdo montaje contra un vecino con ideales.

Al final de la proyección, y antes de ir a la concentración de Javier, el compañero detenido, dedicamos esta Albà al CSA Doble o Nada, y es que el folclore nos tira mucho:

En la concentración se demostró que Javier no está solo. Y así se verá el día 18 de Abril en Burgos, donde se ha convocado una «manifestación en apoyo a lxs represaliadxs por luchar»:

El Domingo toca volver de nuevo a nuestro barrio, El Cabanyal, donde tenemos también muchas cosas que hacer, entre ellas resistir ante una Invasión Zombi…

Fins al Cabanyal i més enllà

El passat dissabte 19 Cabanyal Z acabà el seu periple per Barcelona, dins de la programació que la FNAC ha dedicat al Festival de Sitges. Han sigut cinc les projeccions que hem pogut fer des del 5 d’octubre, i a la de la nit de l’ 11 també vam estar presents. El que va quedar palés és que la de Cabanyal Z no és només una història del Cabanyal… I El Mundo se n’ha fet ressó. Seguir leyendo Fins al Cabanyal i més enllà

Nazaret Z: los niños extienden la epidemia

Nazaret Z: los niños extienden la epidemia

(por Helena P. Grau)

-Esto no lo hemos hecho nosotros. No me lo creo – Popi tiene doce años y piensa esto al verse en la pantalla.

-El estreno se nos ha ido de las manos- Isabel Fuertes y Rocío Saborit no han visto nada igual en sus tres y cuatro años de experiencia, respectivamente, como educadoras.

Las familias abarrotan el aula más grande de El Arca de Noé en la calle Manuel Andrés de Nazaret, ese barrio que es como la cola que, hacia el sudeste, aún le cuelga a la Valencia que se cree Sapiens, pero se queda en Catarrino.  Allà donde la Ciudad de las Artes y las Ciencias pierde su nombre, los voluntarios y las cuatro educadoras que aún le quedan al Arca, como la conocen en Nazaret, hacen la labor que la escuela o los servicios sociales públicos dejan de hacer cuando pierden el suyo. Seguir leyendo Nazaret Z: los niños extienden la epidemia