Archivo de la etiqueta: espai veïnal

Comunicat ESPAI VEÏNAL Cabanyal (valencià/castellà) per un procés de participació autoorganitzat.

Escrit per ESPAI VEÏNAL DEL CABANYAL per un procés de participació autoorganitzat

Per un procés de participació autoorganitzat al Cabanyal

Estem presenciant com el nou panorama polític valencià ha suposat que, després de la paralització tan desitjada del projecte de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, el barri del Cabanyal es veja afectat directament per la gentrificació. Una gran part de la població que resideix en el barri podria veure’s en la situació d’haver de marxar pel seu baix poder adquisitiu o la seua condició de marginals. Aquest procés afectarà també al preu de l’habitatge, per la qual cosa molts altres podrien veure’s afectats igualment per la pujada dels preus de lloguer i d’altres recursos comercials. Una elitització urbana que no té en compte a les persones més enllà del seu capital particular.

La gentrificació és un procés socioeconòmic derivat del urbanisme capitalista que està produint-se en molts barris i ciutats. Es tracta de la substitució d’una població amb recursos baixos o limitats per una altra de classe alta o adinerada. Sol donar-se en zones urbanes degradades o abandonades per l’administració, les quals són vistes com a llocs amb un potencial per al desenvolupament de negocis, principalment immobiliaris i d’altres tipus. En la nostra ciutat, en barris com El Carme o Russafa, estem veient com en els darrers anys les classes populars i immigrants estan sent substituïdes per un tipus de població dedicada al negoci de l’oci i el turisme.

Les mesures adoptades pel nou equip de l’ajuntament en relació amb el barri semblen apuntar en aquest sentit. Ha arribat poca informació als veïns/es del carrer, a una gran part d’ells se’ls ha exclòs i invisibilitat rere els nous plans d’urbanisme social que es preparen, mentre es parla sense parar de participació ciutadana. L’augment de la presència policial, pràctiques de registres i identificacions a qualsevol persona que passege per la “zona zero” amb l’excusa del tràfic de drogues i la persecució a les anomenades xatarreries; són exemples de mesures de pressió que afecten directament a la població més vulnerable. L’assumpte de les xatarreries és especialment significatiu. En primer lloc, caldria dir que una xatarreria és un lloc on es comercia amb ferralla, cosa que no existeix en el Cabanyal. Part de la població pobra es dedica a emmagatzemar ferralla per a després vendre-la, sent aquest un dels seus principals recursos econòmics. El qualificar aquests magatzems com a negocis i perseguir-los suposa acabar amb la seua forma de guanyar-se la vida, i per tant, forçar-los a buscar un altre lloc en el qual poder dedicar-se a aquesta activitat. Es criminalitza així la pobresa i s’utilitza a la policia com a executor administratiu del Pla d’Emergència dictat des de l’Ajuntament.

Aquesta situació ha impulsat a diversos col·lectius del barri a treballar conjuntament per a reivindicar i desenvolupar un procés de participació obert en el qual capien sensibilitats i punts de vista que no s’estan considerant suficientment fins al moment. La idea no és simplement fer propostes sobre els aspectes socials que no estan sent considerats des de l’ajuntament, sinó treballar en el seu desenvolupament al marge de que siguen després ateses o no pel nou govern de la ciutat.

Davant el procés de gentrificació, entenem com a mesures urgents a dur a terme, la resistència a la deportació de la població amb major risc de ser exclosa, cercant que conserven un habitatge digne i el seu context social, així com alternatives per a mantenir el seu mitjà de subsistència sense que cause problemes de convivència amb altres veïns/es, com podria ser la creació d’una cooperativa per a l’emmagatzematge de ferralla. En un segon pla entenem com a necessari que es respecten els diversos espais autogestionats que existeixen en el barri i que desenvolupen una considerable funció social, així com el treball que realitzen diversos col·lectius i associacions en temes d’autogestió, educació i drets socials.

L’obertura d’aquest procés de participació pretén arreplegar necessitats i propostes amb les quals construir un model de convivència per al barri en el qual siguen els propis veïns/es els qui decideixin sobre el futur que volen per al Cabanyal. L’Espai Veïnal del Cabanyal es constitueix com a un lloc de confluència de propostes per al barri. Així, us convidem a participar en la pròxima assemblea que tindrà lloc el 8 de setembre a les 20:00h al solar del Clot (bloc Jarabo).

Espai Veïnal del Cabanyal per un procés de participació autoorganitzat, Juliol del 2015.

Contacte: espaiveinalcabanyal@riseup.net

—————————————————————————-

Por un proceso de participación autoorganizado en el Cabanyal
Estamos presenciando como el nuevo panorama político valenciano ha supuesto que, tras la paralización tan deseada del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el barrio del Cabanyal se vea afectado directamente por la gentrificación. Una gran parte de la población que reside en el barrio podría verse obligada a marchar por su bajo poder adquisitivo o su condición “marginal”. Este proceso afectará también al precio de la vivienda, por lo que muchos otros podrían verse afectados igualmente por la subida de los precios del alquiler y de otros recursos comerciales. Una elitización urbana que no tiene en cuenta a las personas más allá de su patrimonio.

La gentrificación es un proceso socioeconómico derivado del urbanismo capitalista que está produciéndose en muchos barrios y ciudades. Se trata de la sustitución de una población con recursos bajos o limitados por otra de clase alta o adinerada. Suele darse en zonas urbanas degradadas o abandonadas por la administración, las cuales son vistas como lugares con un potencial para el desarrollo de negocios, principalmente inmobiliarios y de otro tipo. En nuestra ciudad, en barrios como El Carmen o Ruzafa, estamos viendo como en los últimos años las clases populares e inmigrantes están siendo desplazadas por un tipo de población dedicada al negocio del ocio y el turismo.

Las medidas adoptadas por el nuevo equipo del ayuntamiento en relación con el barrio parecen apuntar en este sentido. Ha llegado poca información a los vecinos/as de la calle, a una gran parte de ellos se les ha excluido e invisibilizado tras los nuevos planes de urbanismo social que se preparan, mientras se habla sin cesar de participación ciudadana.

El aumento de la presencia policial, prácticas de registros e identificaciones a cualquier persona que pasee por la «zona cero» con la excusa del tráfico de drogas y la persecución a las llamadas chatarrerías; son ejemplos de medidas de presión que afectan directamente a la población más vulnerable. El asunto de las chatarrerías es especialmente significativo. En primer lugar, habría que decir que una chatarrería es un lugar donde se comercia con chatarra, lo que no existe en el Cabanyal. Parte de la población pobre se dedica a almacenar chatarra para luego venderla, siendo este uno de sus principales recursos económicos. Calificar estos almacenes como negocios y perseguirlos supone acabar con su forma de ganarse la vida, y por tanto, forzarlos a buscar otro lugar en el que poder dedicarse a esta actividad. Se criminaliza así la pobreza y se utiliza a la policía como ejecutor administrativo del Plan de Emergencia dictado desde el Ayuntamiento.

Esta situación ha impulsado a diversos colectivos del barrio a trabajar conjuntamente para reivindicar y desarrollar un proceso de participación abierto en el que tengan cabida sensibilidades y puntos de vista que no se han sido considerados suficientemente hasta el momento. La idea no es simplemente hacer propuestas sobre los aspectos sociales que no están siendo considerados desde el ayuntamiento, sino trabajar en su desarrollo al margen de que sean después atendidas o no por el nuevo Gobierno de la ciudad.

Frente a este proceso de gentrificación, entendemos como medidas urgentes a llevar a cabo, la resistencia a la deportación de la pobl­ación con mayor riesgo de ser excluida, aspirando a que conserven una vivienda digna y su contexto social, así como alternativas para mantener su medio de subsistencia sin que cause problemas de convivencia con otros vecinos/as, como podría ser la creación de una cooperativa para el almacenamiento de chatarra.

En un segundo plano, entendemos como necesario que se respeten los diversos espacios autogestionados que existen en el barrio y que desarrollan una considerable función social, así como el trabajo que realizan diversos colectivos y asociaciones en temas de autogestión, educación y derechos sociales .

La apertura de este proceso de participación pretende identificar necesidades y recoger propuestas con las que construir un modelo de convivencia para el barrio en el que sean los propios vecinos/as los que decidan sobre el futuro que quieren para el Cabanyal. El Espacio Vecinal del Cabanyal se constituye como un lugar de confluencia de propuestas para el barrio. Así, os invitamos a participar en la próxima asamblea que tendrá lugar el 8 de septiembre a las 20: 00h en el solar del Clot (bloque Jarabo).

 

Espacio Vecinal del Cabanyal por un proceso de participación autoorganizado.

Julio del 2015. Contacto: espaiveinalcabanyal@riseup.net

814427174_13020

oZeanogràfic